دوره های ترجمه کاربردی

این دوره مناسب کلیه افرادی است  که با ترجمه و شیوه انجام آن آشنایی نداشته و تمایل دارند که از طریق این دوره عملی وارد دنیای ترجمه شده و بتوانند متون عمومی و تخصصی را بصورت سلیس و روان به زبان فارسی و یا به زبان انگلیسی ترجمه نمایند.

دوره های ترجمه